ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

workshop.belsokijarat.hu

1. Bevezető

Kérjük, figyelmesen olvasd el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértsd, hogyan kezeljük a személyes adataidat és megismerd az adatkezeléssel kapcsolatos jogaidat!

A belsokijarat.hu weboldal üzemeltetője adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 679/2016 sz. rendelete, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

Az Adatkezelő adatai:

Név: Németh Csaba egyéni vallalkozó- a workshop.belsokijarat.hu weboldal üzemeltetője.

Székhely: 8991 Hottó, Rákóczi u. 12.

e-mail: info@belsokijarat.hu

Adószám: 67850039-1-40

Nyilvántartási szám: 50851708

2. Adatvédelmi kérelmek

2.1. Amennyiben bármilyen kérésed vagy kérdésed van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmedet elektronikusan az alábbi e-mail címre küldheted: info@belsokijarat.hu

2.2. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az e-mail címedre.

3. Adatkezelési célok

3.1. Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a vonatkozó jogszabályokkal összhangban:

  • Az általa üzemeltetett workshop.belsokijarat.hu honlapon nyújtott – vagy azon keresztül megrendelt – szolgáltatások, megrendelések teljesítése.
  • A Belső Kijárat Módszer megismertetése, terjesztése, eljuttatása az érdeklődőkhöz.

• Kapcsolatfelvétel, elektronikus (esetleg telefonos) megkereséssel.

• Tájékoztatás a honlap termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről,

akcióiról,

• A honlap használatának elemzése

   • Az üzemeltetés folyamatossága és a törvényes működés érdekében a weboldalon keresztül értékesített szolgáltatás/termék igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából is kezeljük.

  • Lehetséges ügyfelek, érdeklődők számára marketing-tevékenység.
  • Hosszútávú képzési/konzultációs szerződések megkötése és azok teljesítése.

• ügyfelek megrendeléseinek teljesítése, vevői igények kiszolgálása (ügyfélszolgálat).

  • belső adminisztráció.

4. Jogalap

4.1. Adatkezelő a személyes adataidat az alábbi jogalapokon kezeli

• a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

• kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

  • szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)

pont

• Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

• Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis

létrehozása, profilalkotás nem történik.

• on-line regisztráció, hírlevélre feliratkozás, jelentkezési űrlap kitöltése, konzultációs időpontfoglalás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

5. Az adatkezelés időtartama

5.1.A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük (kifizetői adatkezelés). A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje szintén 8 év.

5.2.A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő legfeljebb 1 év.

5.3.Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje: a szerződés megszűnését követő 1 év.

5.4. Marketing tevékenység céljából kezelt adatok megőrzési ideje: az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig.

 6. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre (közreműködő adatfeldolgozók)

6.1. Személyes adataidat az Adatkezelő, és az esetlegesen általa megbízott webfejlesztő kezelhetik, illetve azokat ők jogosultak megismerni a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások és a jelen Tájékoztatóban foglalt alapelvek tiszteletben tartásával. Azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

A Honlapon leadható bizonyos megrendelések teljesítése körében – az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) meghatározott módon és esetekben – az ott felsorolt együttműködő partnerek (továbbiakban: Együttműködő Partnerek) – a GDPR 29. cikkében leírt garanciák szellemében – jogosultak megismerni a Felhasználóra vonatkozó meghatározott adatokat.

6.2. Adatkezelő az általa végzett adatkezeléshez az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Adatokat kezelnek az alábbi, szerződött cégek:

banki műveletek

Erste Bank Hungary Zrt. 

H-1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.

Internetes elérhetőség: http://www.erstebank.hu/ 

adatkezelési tájékoztató: https://www.erstebank.hu/hu/adatkezelesi

Online számlázószoftver: 

Számlázz.hu

Szolgáltatást nyújtó cég neve: KBOSS.hu Kft.

Cím: KBOSS Kft., 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b

Internetes elérhetőség: https://www.szamlazz.hu

Adatkezelési tájékoztató: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

Bankkártyás fizetést bonyolító pénzügyi szolgáltató

stripe.com

Szolgáltatást nyújtó cég neve: Stripe Payments Europe, Ltd.

Internetes elérhetőség: https://stripe.com/

Adatkezelési tájékoztató: https://stripe.com/en-hu/privacy

Tárhelyszolgáltató

sybell.hu

Szolgáltatást nyújtó cég neve: Sybell Informatikai Kft.

Cégjegyzékszáma:  01-09-293034

Cím: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b 2. emelet 206. 

Internetes elérhetőség: https://www.sybell.hu

Hírlevélszoftver szolgáltató

mailerlite.com

Szolgáltatást nyújtó cég neve: MailerLite Limited 

Cím: 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland 

Internetes elérhetőség: https://mailerlite.com/

Adatkezelési tájékoztató: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy 

7. Személyes adataid kezelésével kapcsolatban az alábbi jogok illetnek meg

7.1.Hozzáférési jog: Jogosult vagy arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapj arra vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e, és ha igen, információt kapj az adatkezeléssel érintett személyes adataidról, az adatkezelés céljáról, azokról a címzettekről, akikkel az adataidat közöljük, az adatkezelés tervezett időtartamáról, és az adatkezeléssel kapcsolatos további jogaidól.

7.2. Kérésedre az adatkezeléssel érintett személyes adataid másolatát a rendelkezésedre bocsátjuk. A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.

7.3. Helyesbítéshez való jog: Amennyiben a Rád vonatkozó adatok elavultak vagy egyéb okból nem felelnek meg a valóságnak, kérheted a vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Figyelembe véve az adatkezelés célját,  jogosult vagy arra is, hogy kérd a hiányos személyes adataid kiegészítését.

7.4. Törléshez való jog: Töröljük a Rád vonatkozó személyes adatot, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt kezeltük; ha az adatkezelés jogellenes; ha az adatkezeléshez adott hozzájárulásodat visszavontad, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; ha tiltakozol az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; továbbá ha azt az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség előírja.

7.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Jogosult vagy arra, hogy kérésedre korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Vitatod a személyes adataid pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adataid pontosságát

• az adatkezelés jogellenes, azonban Te ellenzed az adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéred

• Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Te igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

• tiltakoztál az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Te jogos indokaiddal szemben.

7.6. A személyes adataid direkt marketing célokra való használatának megtiltása: Bármikor jogosult vagy arra, hogy személyes adataid direkt marketig (közvetlen üzletszerzési) célra történő felhasználását megtiltsd, amely esetben Adatkezelő a továbbiakban nem küld gazdasági reklámot a részedre. Célszerű ez esetben leiratkoznod a Hírlevélről.

7.7. Az adathordozhatósághoz való jog: amennyiben az adatkezelés a Te hozzájárulásodon vagy a Veled kötött szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik, jogosult vagy arra, hogy az általad rendelkezésünkre bocsátott személyes adataidat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, továbbá jogosult vagy arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd.

7.8. Tiltakozáshoz való jog: Jogosult vagy arra, hogy tiltakozz a személyes adataid kezelése ellen, amennyiben a személyes adataid kezelése az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

8. Jogorvoslati tájékoztatás

8.1.Személyes adataid kezelésével kapcsolatos panaszodat ezen az e-mail címen fogadjuk: info@belsokijarat.hu A panaszt kivizsgáljuk, és 30 (harminc) napon belül tájékoztatunk a vizsgálat eredményéről és az általunk megtett intézkedésekről.

8.2. Amennyiben megítélésed szerint személyes adataid kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat, jogosult vagy az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tenni vagy bírósághoz fordulni.

8.3. Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

8.4. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

9. Egyéb rendelkezések

9.1.Amennyiben a workshop.belsokijarat.hu weboldal bármely tartalmát, szolgáltatását visszaélésszerűen használod, az ÁSZF-et megszeged, az Üzemeltető jogosult a szolgáltatáshoz való hozzáférésedet korlátozni, megtagadni és a regisztrációdat, előfizetésedet az összes kapcsolódó adattal együtt törölni (kivéve a kötelező nyilvántartások megőrzési idejére a passzív tárolást.).

9.2. Amennyiben az adatkezelés körülményeiben változás áll be, az Adatkezelő ezen tájékoztató módosításával értesíti az érintetteket. Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2022.03.27. napjától hatályos.

 

Németh Csaba ev.

workshop. belsokijarat.hu

Adatkezelő

   

ADATKEZELÉS TÉMÁNKÉNT KIBONTVA

10. Adatkezelés  Hírlevélre feliratkozás esetén

10.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

Az érintett által megadott, a hírlevélre feliratkozáskor elkért adatok: név, e-mail cím.

A hírlevél szoftver feliratkozáskor még az IP címet és a feliratkozás időpontját rögzíti.

Adatkezelés célja: A feliratkozáskor megadott adatokat Adatkezelő a hírlevél célba juttatása céljából kezeli, annak érdekében, hogy a feliratkozó Felhasználókat tájékoztassa a Weboldalon megjelenő új tartalmakról, szolgáltatásokról, online termékekről, eseményekről, termékbevezetési kampányokat bonyolítson, közvetlen ajánlatokat küldjön ki az általa forgalmazott online oktatási termékekre, vagy szervezett eseményekre vonatkozóan.

Adatkezelő a feliratkozók adatait bizalmasan kezeli, másnak azokat nem adja ki, és kizárólag a fenti célból használja.

10.2. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A megadott adatokat az érintett önkéntesen adja meg, és erről kifejezetten nyilatkozik a hírlevélre feliratkozáskor. Nyilatkozik továbbá arról is, hogy az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat elfogadja, és hozzájárul az adatai kezeléséhez.

10.3. Az adatkezelés időtartama és a leiratkozás lehetősége

Az érintett önkéntes adatmegadásától az adatkezeléshez történő beleegyezése visszavonásáig kezeli az Adatkezelő az adatokat.

Az érintett bármikor leiratkozhat a hírlevélről – a valamennyi kimenő hírlevélben szereplő – “leiratkozom a hírlevélről” linkre történő kattintással. A leiratkozással az adatai automatikusan törlődnek az Adatkezelő rendszeréből.

10.4. Érvénytelen e-mail címmel feliratkozás

A nem létező e-mailcímmel, a hírlevél gyűjtő típusú e-mailcímmel, valótlan adatokkal kezdeményezett feliratkozást  Adatkezelő figyelmeztetés nélkül törli az adatbázisból és kizárja a Weboldal hírlevél olvasóinak köréből.

10.5. Az érintett tájékoztatás kéréshez és helyesbítéshez kapcsolódó jogának gyakorlása

Minden kiküldött hírlevélben megtalálható az “adatmódosítás”  link. Az adatmódosító linkre kattintva a Felhasználó külön kérelem nélkül is tájékoztatást kaphat a róla nyilvántartott személyes adatokról, melyeket külön kérelem nélkül, önállóan módosíthat, helyesbíthet. 

11. Adatkezelés webáruházból való vásárlás/előfizetés esetén

11.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

Az érintett által megadott, megrendeléskor elkért adatok: név, cím, e-mail cím, és ha a számlázási adatok eltérnek, akkor számlázási név és cím. A webáruház szoftver feliratkozáskor még az IP címet, a feliratkozás/megrendelés időpontját, rögzíti. Adatkezelés célja: A megadott adatokat számla kiállítás és az előfizetői státusz kezelése, a digitális termékhez való hozzáférés biztosítása céljából kezeljük. A termék/szolgáltatás megjelenéséről, az elérésének módjáról kiküldött tájékoztatás minden esetben elektronikusan, az érintett e-mail címére történik.

11.2. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A vásárláskor, előfizetéskor megadott adatokat az érintett önkéntesen adja meg.

11.3. Az adatkezelés időtartama

Az érintett önkéntes adatmegadásától az érintett kérelmére történő vásárlói fiók törléséig kezeli az Adatkezelő az adatokat.

Amennyiben az előfizetés végleges megszűnését követően a vásárlói fiók is véglegesen törlésre kerül, úgy az ezt követő egy éven belül kerülnek törlésre az adatok. Az érintett a hello@belsokijarat.hu e-mail címen kérheti az adatai korábbi törlését az előfizetés megszűnését követően.

De a számlán feltüntetett adatok (név, cím) a számviteli törvény szerinti számlamegőrzési kötelezettség végéig (jelenleg 8 év) kerülnek megőrzésre, tárolásra.

12. Adatkezelés Eseményre/Konzultációra való jelentkezés esetén 

12.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

Az érintett által megadott, megrendeléskor elkért adatok: név, cím, e-mail cím, telefonszám (ez utóbbi nem kötelező adat, a kapcsolattartáshoz egy biztosíték), továbbá ha a számlázási adatok eltérnek, akkor számlázási név és cím. 

Adatkezelés célja: A megadott adatokat számla kiállítás és az Eseménnyel kapcsolatos értesítések, tájékoztatás, kapcsolattartás céljából kezeljük.

12.2. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A jelentkezéskor megadott adatokat az érintett önkéntesen adja meg.

12.3. Az adatkezelés időtartama

A kapcsolattartás céljából megadott adatok az Esemény befejeződését követő egy éven belül kerülnek törlésre. Az érintett a hello@belsokijarat.hu e-mail címen kérheti az adatai korábbi törlését az Esemény befejeződését követően.

De a számlán feltüntetett adatok (név, cím) a számviteli törvény szerinti számlamegőrzési kötelezettség végéig (jelenleg 8 év) kerülnek megőrzésre, tárolásra.

Ha az érintett külön feliratkozott a Hírlevélre is, akkor a nevét és az e-mail címét a Hírlevelekre vonatkozó adatkezelés szabályai szerint a beleegyezése visszavonásáig kezeli az Adatkezelő.

12.4. Az Események/Konzultációk rögzítésének lehetősége

Az Adatkezelő által szervezett Esemény akár hang-, akár kép-, videófelvétel formájában rögzítésre kerülhet a Szolgáltató által. A rögzítés célja a tananyagfejlesztés, belső feldolgozás. A rögzített anyagot az Adatkezelő bizalmasan kezeli, és a résztvevő szervezőkön kívül harmadik személynek nem adja ki. A Résztvevőknek a velük kapcsolatos adatot tartalmazó rész rögzítéséhez külön írásbeli nyilatkozattal hozzá kell járulniuk.  Hozzájárulásuk hiányában az adatkezelő nem rögzít velük kapcsolatos semmilyen adatot. A Résztvevőknek tilos bármilyen módon rögzíteniük az Eseményt, vagy annak részét, kivéve a saját célra történő írásbeli jegyzetelést.

Adatkezelő – és az Eseményen jelen lévő megbízottak, trénerek, coachok, mentorok, oktatók- a résztvevők szóban előadott személyes adatait bizalmasan kezelik, azt a személyükhöz köthető semmilyen formában nem adják tovább, és nem őrzik meg. Anonimizált – konkrét személyhez nem köthető – esetpéldák gyűjtésére, összeállítására az elhangzottakból és a tananyagokba, tanulmányokba történő beépítésére szemléltetési, a megértést segítő, valamint kutatási célból ugyanakkor jogosultak.

13. Adatkezelés szerződéskötés esetén 

13.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

Az érintett által megadott, megrendeléskor elkért adatok: név, cím, e-mail cím.

Adatkezelés célja: A megadott adatokat szerződéskötés és szerződésteljesítés céljából kezeljük. Tipikusan több alkalomból álló tanfolyamoknál/egyéni fejlesztő munkánál képzési megállapodások, vagy konzultációs, coaching megállapodások esetén.

13.2. Az adatkezelés jogalapja a szerződés létrejöttéhez és a teljesítéséhez fűződő érdek, valamint az érintett önkéntes hozzájárulása.

A szerződések teljesítésének a természetéhez tartozik, hogy az érintettek a konzultációk/képzések/foglalkozások alatt személyes adatokat osztanak meg az adatkezelővel, vagy megbízottjával. A szerződés aláírásával kifejezetten önkéntes hozzájárulásukat adják az általuk megosztott adatoknak a szerződés célja érdekében történő kezeléséhez.

13.3. Az adatkezelés időtartama

A szerződésben megadott adatok a szerződés teljesülését, megszűnését követő egy éven belül kerülnek törlésre. Az érintett a hello@belsokijarat.hu e-mail címen kérheti az adatai korábbi törlését a szerződés megszűnését követően.

14. Adatkezelés Felhasználói Vélemény/Ajánlás referencia célú használatakor

14.1. Vélemény, Referencia, Ajánlás kérés, vagy adás

Szolgáltató egyes felhasználóktól – akár kérdőíves formában is – kérhet személyes véleményt, ajánlást azzal kapcsolatban, hogy ők hogyan használták fel a tanultakat, mennyire vannak megelégedve a kapott szolgáltatással, termékkel, milyen tapasztalataik voltak azzal kapcsolatban, és ezt referenciaként felhasználhatja a szolgáltatással/termékkel kapcsolatos bizalom növelése érdekében akár a Weboldalon, akár hírlevélben, akár hirdetési kampányban, vagy a közösségi médiában. A kérés nélkül beérkező véleményt/ajánlást/értékelést az érintett hozzájárulásával szintén fel lehet használni referenciaként. Mindkét esetben az érintettnek külön nyilatkoznia kell, hogy hozzájárul-e a véleménye közzétételéhez, felhasználásához, és arról is, hogy ezt a nevével (esetleg fényképével, vagy egyéb adatával) együtt teszi-e.

14.2. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Az érintett által megadott személyes adatok (tipikusan név, titulus/foglalkozás, fénykép, és esetleg a véleményben szereplő személyes adatok) és e-mail cím, melyen a vélemény és a közzétételhez hozzájáruló nyilatkozata beérkezik. Az Adatkezelő a hello@belsokijarat.hu e-mail címen fogadja a vásárlói, felhasználói véleményeket. Az adatkezelés célja: a weboldallal, a termékkel, szolgáltatással kapcsolatos vevői vélemények közzététele, az érdeklődők, látogatók pontosabb és hitelesebb informálása arról, hogy mit tud az adott termék, szolgáltatás nyújtani. A termékkel, szolgáltatással, és a Szolgáltatóval szembeni bizalom erősítése. (Referencia)

14.3. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A megadott adatokat az érintett önkéntesen adja meg.

14.4. Az adatkezelés időtartama

A referencia céljából megadott adatok a közzététel, felhasználás időtartama alatt, és annak megszűnésétől számított egy évig kezelhetők, utána törlésre kerülnek. A még fel nem használt (közzé nem tett) vélemények, és azzal kapcsolatos adatok a megadásuktól számított egy évig kezelhetők felhasználási célból, ha ezalatt nem lettek felhasználva, akkor törlésre kerülnek, vagy felhasználásukhoz újabb megerősítést kell kérni az érintettől.

Az érintett bármikor kérheti a véleménye, és megadott adatai törlését (visszavonhatja a felhasználási engedélyt) a info@belsokijarat.hu e-mail címen, melyre az Adatkezelő 30 napon belül válaszol.

15. Adatkezelés Cookie-k (Sütik) használatával kapcsolatban

15.1. A sütik feladata 

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

15.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a  workshop.belsokijarat.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

15.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A workshop.belsokijarat.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a workshop.belsokijarat.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.  

15.4. Hozzájárulás a sütikhez

A sütik elfogadásához a látogató a Weboldal használatának megkezdésekor hozzájárul – külön felugró ablakban – továbbá lehetősége van az internetes böngészője beállításainak módosításával törölni vagy visszautasítani a sütiket.

Németh Csaba ev.

workshop. belsokijarat.hu

Adatkezelő

error: Védett tartalom